(Gạo quy xay xát; ĐVT: nghìn tấn; năm marketing tùy thuộc mỗi thị trường
* Dự báo công bố tháng 7/2021
** Dự báo công bố tháng 8/2021 

Nguồn: VITIC / USDA