ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

  • Ingot - Free gaming icons   Bạc micro COMEX

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG BẠC MICRO COMEX (SIL)

Hàng hoá

Bạc micro COMEX (SIL)

Giao dịch tại sàn

COMEX

Độ lớn hợp đồng

1,000 troy ounce / lot

Đơn vị giao dịch

USD / troy ounce

Bước giá

0.005 USD / troy ounce

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.005 x 1000 = $5

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

Thứ 2 – Thứ 6:

06:00 - 05:00 (ngày hôm sau)

Tháng đáo hạn

Theo quy định của MXV

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày thông báo đầu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước

tháng đáo hạn

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước

tháng đáo hạn

Biên độ giá

Theo quy định của MXV

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

  • Theo quy định của sản phẩm Bạc (Silver) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa COMEX.