Số hiệu văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  
158/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hóa Chính Phủ 28/12/2006 Tải về
51/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa Chính Phủ 09/04/2018 Tải về

 

 

Số hiệu văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  
10/QĐ/TGĐ-MXV Quy chế quản lý Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 26/09/2018 Tải về
14/QĐ/TGĐ- MXV Quy chế Niêm yết và Giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 26/09/2018 Tải về
111/QĐ/TGĐ-MXV Sủa đổi bổ sung Quy chế quản lý Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 26/08/2019 Tải về