ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

  •       Ngô Mini

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG NGÔ  MINI (XC)

Hàng hóa

Ngô Mini (XC)

Giao dịch tại sàn

CBOT (Chicago – Mỹ)

Độ lớn hợp đồng

1.000 giạ (1 giạ ~ 20kg)

Đơn vị yết giá

Cent/giạ

Bước giá

0.125 cent/giạ

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.125 x 1000 = 125 cent =  $1.25

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

T2 – T6

+ Phiên 1: 7h00 – 19h45

+ Phiên 2: 20h30 – 1h45 (ngày hôm sau)

T2 – T6

+ Phiên 1: 8h00 – 20h45

+ Phiên 2: 21h30 – 2h45 (ngày hôm sau)

Các tháng giao dịch

3, 5, 7, 9, 12

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày tất toán vị thế

Trước 01 ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Quy định mở vị thế mới

Không được mở vị thế mới  trước ngày giao dịch cuối cùng 14 ngày làm việc

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 

  • Theo quy định của sản phẩm Ngô CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.
  • Ngô được chấp nhận giao dịch là ngô loại 1, ngô loại 2, ngô loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:

Phân loại

Trọng lượng thử nghiệm tối thiểu trong 1 giạ

Độ ẩm tối đa

Tỷ lệ tối đa số hạt vỡ và hạt ngoại lai

Số hạt hư tối đa

Hạt hư do nhiệt

Loại 1

56 pound

14%

2.00%

3.00%

0.10%

Loại 2

54 pound

15.50%

3.00%

5.00%

0.20%

Loại 3

52 pound

17.50%

4.00%

7.00%

0.50%