Ước lượng của hãng tư vấn StoneX đối với vị thế ròng trong phiên trên các thị trường nông sản của các quỹ đầu cơ lớn.

Ngô Đậu tương Khô đậu tương Dầu đậu tương Lúa mỳ
19/11/2021 -2,000 -1,000 1,000 -4,000 2,000
18/11/2021 -2,000 -5,000 -3,000 0 -2,000
17/11/2021 5,000 15,000 5,000 1,000 6,000
16/11/2021 -4,000 -2,000 -2,000 2,000 -8,000
15/11/2021 -1,000 6,000 6,000 -3,000 5,000