Theo báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản cho tuần 18/11 của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA:

- Ngô: 618,490 tấn.

- Đậu tương: 1,684,138 tấn.

- Lúa mỳ: 177,799 tấn.