Ước lượng của hãng tư vấn StoneX đối với vị thế ròng trong phiên trên các thị trường nông sản của các quỹ đầu cơ lớn.

Ngô Đậu tương Khô đậu tương Dầu đậu tương Lúa mỳ
18/11/2021 -2,000 -5,000 -3,000 0 -2,000
17/11/2021 5,000 15,000 5,000 1,000 6,000
16/11/2021 -4,000 -2,000 -2,000 2,000 -8,000
15/11/2021 -1,000 6,000 6,000 -3,000 5,000
12/11/2021 10,000 15,000 10,000 -1,000 3,000