Ước lượng của hãng tư vấn StoneX đối với vị thế ròng trong phiên trên các thị trường nông sản của các quỹ đầu cơ lớn.

Ngô Đậu tương Khô đậu tương Dầu đậu tương Lúa mỳ
08/11/2021 -3,000 -10,000 -1,000 -2,000 2,000
05/11/2021 -6,000 -10,000 -3,000 -2,000 -5,000
04/11/2021 -4,000 -15,000 -5,000 -3,000 -5,000
03/11/2021 -8,000 -8,000 3,000 -2,000 -8,000
02/11/2021 -5,000 5,000 8,000 0 -4,000