Ước lượng của hãng tư vấn StoneX đối với vị thế ròng trong phiên trên các thị trường nông sản của các quỹ đầu cơ lớn.

Ngô Đậu tương Khô đậu tương Dầu đậu tương Lúa mỳ
02/11/2021 -5,000 5,000 8,000 0 -4,000
01/11/2021 15,000 0 -4,000 2,000 15,000
29/10/2021 5,000 2,000 2,000 1,000 0
28/10/2021 5,000 -3,000 0 -1,000 6,000
27/10/2021 15,000 5,000 3,000 -2,000 5,000