Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 21/10/2021:
Ngô:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 890,500 tấn, thấp hơn 30.1% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 100.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 688,500 tấn, thấp hơn 33.9% so với tuần trước.
Đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,183,400 tấn, thấp hơn 58.9% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 2,405,800 tấn, thấp hơn 9.0% so với tuần trước.
Khô đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 161,500 tấn, thấp hơn 32.8% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 500 tấn, thấp hơn 91.8% so với tuần trước.
- Giao hàng: 184,000 tấn, thấp hơn 15.1% so với tuần trước.
Dầu đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 14,600 tấn, cao hơn 386.7% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 100.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 2,400 tấn, thấp hơn 70.0% so với tuần trước.
Lúa mỳ:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 269,300 tấn, thấp hơn 25.7% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 185,600 tấn, thấp hơn 15.9% so với tuần trước.
Bông Upland:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 360,800 kiện, thấp hơn 7.9% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 20,000 kiện, thấp hơn 68.7% so với tuần trước.
- Giao hàng: 63,400 kiện, thấp hơn 46.0% so với tuần trước.