Các chuyên gia tại văn phòng nông nghiệp FranceAgriMer cho biết, chất lượng lúa mỳ vụ đông suy giảm xuống từ mức 81% xuống 79% tốt – tuyệt vời,

Trong khi đó chất lượng lúa mạch vụ đông giảm nhẹ 1% về mức 75% tốt – tuyệt vời, và cao hơn so với mức 52% cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng lúa mỳ durum giảm từ 70% xuống mức 67% tốt – tuyệt vời, thấp hơn so với mức 63% cùng kỳ năm ngoái.

Đối với cây trồng vụ xuân, chất lượng lúa mạch vụ xuân giảm 2% về mức 84% tốt – tuyệt vời, cao hơn so với mức 55% cùng kỳ năm ngoái.

Gieo trồng ngô tại Pháp đã kết thúc, với chất lượng cây trồng giảm từ mức 91% tốt – tuyệt vời xuống 89% tốt – tuyệt vời.

Nguồn: mxvnews.com