Hãng tư vấn Sovecon vừa giảm dự báo sản lượng lúa mỳ trong năm 2021 của Nga về mức 80.9 triệu tấn từ mức 81.7 triệu tấn trong báo cáo trước do diện tích lúa mỳ vụ đông giảm. Cụ thể, diện tích thu hoạch lúa mỳ vụ đông dự kiến đạt 16.8 triệu ha, thấp hơn so với mức 17 triệu ha trong dự đoán trước. Tuy nhiên, năng suất lúa mỳ vụ đông đạt trung bình 3.51 tấn/ha, tăng nhẹ so với mức 3.50 tấn/ha trong báo cáo trước.

Đối với niên vụ mới, Sovecon dự báo diện tích gieo trồng lúa mỳ vụ xuân của Nga sẽ đạt 12.8 triệu ha, với năng suất trung bình 1.71 tấn/ha.

Nguồn: mxvnews.com