Biến động tồn kho kim loại trên sàn Kim loại London LME

Nhôm Đồng Nickel Chì Thiếc Kẽm
19/11/2021 -4,200 -7,725 -1,422 -175 95 -1,975