Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 11/11/2021:
Ngô:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 904,600 tấn, thấp hơn 15.3% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 140,000 tấn, cao hơn 5,933.3% so với tuần trước.
- Giao hàng: 1,167,700 tấn, cao hơn 62.6% so với tuần trước.
Đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,382,700 tấn, cao hơn 7.2% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: -7,800 tấn, thấp hơn 126.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 2,344,200 tấn, cao hơn 36.7% so với tuần trước.
Khô đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 183,000 tấn, thấp hơn 34.2% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: -600 tấn, thấp hơn 500.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 230,500 tấn, thấp hơn 38.5% so với tuần trước.
Dầu đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 67,500 tấn, cao hơn 549.0% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 1,800 tấn, thấp hơn 70.0% so với tuần trước.
Lúa mỳ:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 399,100 tấn, cao hơn 39.6% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 100.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 310,900 tấn, cao hơn 15.1% so với tuần trước.
Bông Upland:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 136,700 kiện, cao hơn 6.8% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 7,200 kiện, thấp hơn 37.9% so với tuần trước.
- Giao hàng: 77,900 kiện, thấp hơn 11.4% so với tuần trước.