Theo báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản cho tuần 28/10 của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA:

- Ngô: 619,340 tấn.

- Đậu tương: 2,272,003 tấn.

- Lúa mỳ: 115,341 tấn.