Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản cho tuần 04/11 của Bộ Nông nghiệp USDA:

- Ngô: 563,163 tấn.

- Đậu tương: 2,646,892 tấn.

- Lúa mỳ: 231,854 tấn.