(ĐVT: nghìn tấn)
* Dự báo công bố tháng 7/2021
** Dự báo công bố tháng 8/2021

Nguồn: VITIC / USDA