Ước lượng vị thế ròng của các quỹ đầu cơ 29/10

  Ngô Đậu tương Khô đậu tương Dầu đậu tương Lúa mỳ
29/10/2021 5,000 2,000 2,000 1,000 0
28/10/2021 5,000 -3,000 0 -1,000 6,000
27/10/2021 15,000 5,000 3,000 -2,000 5,000
26/10/2021 4,000 1,000 -1,000 -2,000 -4,000
25/10/2021 0 10,000 0 2,000 2,000