Ước lượng của hãng tư vấn StoneX đối với vị thế ròng trong phiên trên các thị trường nông sản của các quỹ đầu cơ lớn.

Ngô Đậu tương Khô đậu tương Dầu đậu tương Lúa mỳ
03/11/2021 -8,000 -8,000 3,000 -2,000 -8,000
02/11/2021 -5,000 5,000 8,000 0 -4,000
01/11/2021 15,000 0 -4,000 2,000 15,000
29/10/2021 5,000 2,000 2,000 1,000 0
28/10/2021 5,000 -3,000 0 -1,000 6,000