Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: 
 - Xuất 199,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Trung Quốc. 
 - Xuất 125,730 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang Mexico.