Theo báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản cho tuần 21/10 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA):
 
 - Ngô: 545,127 tấn.
 
 - Đậu tương: 2,103,505 tấn.
 
 - Lúa mỳ: 140,413 tấn.