Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 07/10/2021:
Ngô:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,039,900 tấn, thấp hơn 17.8% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 3,600 tấn, cao hơn 7,400.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 918,100 tấn, thấp hơn 5.8% so với tuần trước.
Đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,147,800 tấn, cao hơn 10.2% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 1,713,800 tấn, cao hơn 82.3% so với tuần trước.
Khô đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 365,400 tấn, cao hơn 1,783.9% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 700 tấn, thấp hơn 99.9% so với tuần trước.
- Giao hàng: 301,000 tấn, cao hơn 59.9% so với tuần trước.
Dầu đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 19,800 tấn, cao hơn 473.6% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 100.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 500 tấn, cao hơn 25.0% so với tuần trước.
Lúa mỳ:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 567,700 tấn, cao hơn 70.4% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 458,900 tấn, cao hơn 15.6% so với tuần trước.
Bông Upland:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 146,700 kiện, thấp hơn 40.5% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 10,600 kiện, thấp hơn 80.7% so với tuần trước.
- Giao hàng: 95,200 kiện, thấp hơn 23.9% so với tuần trước.