Theo khảo sát mới nhất của hãng tư vấn StoneX, hãng này nâng dự báo năng suất và sản lượng của ngô và đậu tương Mỹ trong niên vụ 2021/22.

Nâng suất ngô của Mỹ được ước lượng đạt 177.7 giạ/mẫu, tăng 0.6% so với ước lượng trong báo cáo tháng trước. Vì vậy, dự báo sản lượng cũng được nâng lên 15.119 tỷ giạ, tăng so với mức 15.022 tỷ giạ trong dự báo tháng trước.

Năng suất đậu tương của Mỹ được ước lượng đạt 51.9 giạ/mẫu, tăng 1.2% so với ước lượng trong báo cáo tháng trước. Dự báo sản lượng cũng được nâng lên 4.49 tỷ giạ.