Cơ quan nông nghiệp FranceAgriMer cho biết, chất lượng lúa mỳ vụ đông duy trì ở mức 81% tốt – tuyệt vời, cao hơn mức 56% cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, chất lượng lúa mạch vụ đông giữ nguyên ở mức 76% tốt – tuyệt vời, so với mức 52% cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng lúa mỳ durum cũng giữ ở mức 70% tốt – tuyệt vời, so với mức 62% cùng kỳ năm ngoái.

Đối với cây trồng vụ xuân, chất lượng lúa mạch vụ xuân không thay đổi trong tuần, giữ mức 84% tốt – tuyệt vời, cao hơn nhiều so với mức 58% cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ ngô được đánh giá tốt – tuyệt vời ước tính đạt 90%, không đổi so với mức 96% trong tuần trước.

Nguồn: mxvnews.com