Bộ Nông nghiệp Pháp dự báo sản lượng lúa mỳ mềm niên vụ 2021/22 của Pháp đạt 35.456 triệu tấn, tăng 21.5% so với niên vụ trước ở mức 29.177 triệu tấn. Diện tích gieo trồng đạt 4.974 triệu hecta với năng suất đạt 7.13 tấn/hecta.

Sản lượng lúa mạch được dự báo đạt 11.448 triệu tấn, tăng 10.1% so với niên vụ 2020/21 còn sản lượng ngô đạt 14.847 triệu tấn, tăng 9.4% so với niên vụ trước.