Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 28/10/2021:
Ngô:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,223,770 tấn, thấp hơn 0.0% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 748,531 tấn, thấp hơn 0.0% so với tuần trước.
Đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,863,910 tấn, cao hơn 0.0% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 2,650,460 tấn, cao hơn 0.0% so với tuần trước.
Khô đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 226,588 tấn, thấp hơn 0.0% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: -154 tấn, thấp hơn 54.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 211,083 tấn, thấp hơn 0.0% so với tuần trước.
Dầu đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 11,224 tấn, cao hơn 0.2% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 10,235 tấn, thấp hơn 0.3% so với tuần trước.
Lúa mỳ:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 400,102 tấn, cao hơn 0.0% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 136,373 tấn, thấp hơn 0.0% so với tuần trước.
Bông Upland:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 139,100 kiện, thấp hơn 0.0% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 20,600 kiện, thấp hơn 0.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 141,900 kiện, cao hơn 0.0% so với tuần trước.