Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 28/10/2021:
Ngô:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,223,800 tấn, cao hơn 37.4% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 748,500 tấn, thấp hơn 8.7% so với tuần trước.
Đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,863,900 tấn, cao hơn 57.5% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 2,650,500 tấn, cao hơn 10.2% so với tuần trước.
Khô đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 226,600 tấn, cao hơn 40.3% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: -100 tấn, thấp hơn 121.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 211,100 tấn, cao hơn 14.7% so với tuần trước.
Dầu đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 11,200 tấn, thấp hơn 23.4% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 10,200 tấn, thấp hơn 330.9% so với tuần trước.
Lúa mỳ:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 400,100 tấn, cao hơn 48.6% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 136,400 tấn, thấp hơn 26.5% so với tuần trước.
Bông Upland:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 139,100 kiện, thấp hơn 61.4% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 20,600 kiện, cao hơn 3.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 141,900 kiện, thấp hơn 123.7% so với tuần trước.