Theo báo cáo Tiến độ và Chất lượng mùa vụ Mỹ cho tuần 07/11, tiến độ thu hoạch ngô của Mỹ đã đạt 84%, tăng 10 điểm phần trăm so với tuần trước nhưng chưa đạt mức 85% mà thị trường kỳ vọng.

Tiến độ thu hoạch đậu tương đạt 87%, tăng 8 điểm phần trăm và thấp hơn so với kỳ vọng 89% của thị trường.

Trong khi đó, tiến độ gieo trồng lúa mỳ vụ đông hiện đã đạt 91%, tăng 4 điểm phần trăm và thấp hơn mức kỳ vọng 93% của thị trường. Tỷ lệ nảy mầm hiện tại đã đạt 74% và chất lượng lúa mỳ hiện đạt 45% tốt/tuyệt vời.

Mặt hàng Số liệu 07/11 31/10 Kỳ vọng Năm ngoái Trung bình 5 năm
Ngô Thu hoạch 84 74 85 90 78
Đậu tương Thu hoạch 87 79 89 91 88
Lúa mỳ vụ đông Gieo trồng 91 87 93 91 91
Nảy mầm 74 67 92 77
Chất lượng 45 45 46 45
Bông Mở hạt 98 94 100 98
Thu hoạch 55 45 60 57

Đơn vị: %