Báo cáo Giao hàng – Export Inspections của USDA tuần từ 04/06/2021 đến 10/06/2021 có các số liệu đáng chú ý sau.

Nguồn: mxvnews.com