(ĐVT: nghìn tấn)
* Dự báo công bố tháng 8/2021
** Dự báo công bố tháng 9/2021
 
 

Nguồn: VITIC / USDA