Ước lượng của hãng tư vấn StoneX đối với vị thế ròng trong phiên trên các thị trường nông sản của các quỹ đầu cơ lớn.

Ngô Đậu tương Khô đậu tương Dầu đậu tương Lúa mỳ
11/11/2021 0 2,000 2,000 0 5,000
10/11/2021 15,000 2,000 0 2,000 15,000
09/11/2021 4,000 15,000 10,000 1,000 8,000
08/11/2021 -3,000 -10,000 -1,000 -2,000 2,000
05/11/2021 -6,000 -10,000 -3,000 -2,000 -5,000