Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngô trong tuần này của Ukraine đạt 300,000 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu ngô từ đầu niên vụ lên mức 22.6 triệu tấn, thấp hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu lúa mì đạt 146,000 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu từ đầu niên vụ lên 16.4 triệu tấn, thấp hơn 19.5% so với cùng kỳ năm trước.

Các số liệu xác nhận rằng hạn ngạch xuất khẩu đã thỏa thuận với các nhà xuất khẩu ở mức 17.5 triệu tấn sẽ không được sử dụng hoàn toàn. Đối với ngô, khối lượng xuất khẩu cũng sẽ không đạt được mức hạn ngạch 24 triệu tấn, nhưng đang rất sát với mức 23 triệu tấn trong dự báo của Bộ Nông nghiệp.

Nguồn: mxvnews.com