Tồn kho Nông sản Mỹ niên vụ 2021/22

WASDE T11 Trung bình dự báo Khoảng dự báo WASDE T10
Ngô 1.48 1.355-1.576 1.5
Đậu tương 0.362 0.310-0.449 0.32
Lúa mỳ 0.581 0.565-0.607 0.58

Đơn vị: tỷ giạ

Tồn kho Nông sản thế giới niên vụ 2021/22

WASDE T11 Trung bình dự báo Khoảng dự báo WASDE T10
Ngô 300.82 294.00-303.90 301.74
Đậu tương 105.48 103.90-106.90 104.57
Lúa mỳ 276.5 274.00-282.00 277.18
Đơn vị: triệu tấn

Sản lượng Nông sản Mỹ niên vụ 2021/22

WASDE T11 Trung bình dự báo Khoảng dự báo WASDE T10
Ngô 15.05 14.957-15.148 15.019
Đậu tương 4.484 4.442-4.536 4.448
Đơn vị: tỷ giạ

Năng suất Nông sản Mỹ niên vụ 2021/22

WASDE T11 Trung bình dự báo Khoảng dự báo WASDE T10
Ngô 176.9 175.9-178.0 176.5
Đậu tương 51.9 51.5-52.5 51.5
Đơn vị: giạ/mẫu