Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 21/10/2021:
Ngô:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 890,500 tấn, thấp hơn 30.1% so với tuần trước.