Theo báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ Mỹ, tiến độ thu hoạch ngô và đậu tương của nước này tiếp tục diễn ra nhanh. Tính đến ngày 24/10, đã có 66% diện tích ngô Mỹ được thu hoạch, cao hơn so với kỳ vọng của thị trường ở mức 65%.
 
 Thu hoạch đậu tương hiện cũng đã đạt 73% diện tích gieo trồng, thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường ở mức 74%.
 
 Vụ mùa lúa mỳ vụ đông của Mỹ đã hoàn thành gieo trồng được 80% diện tích dự kiến, với 55% lúa mỳ đã nảy mầm. Tuy nhiên, chất lượng lúa mỳ vụ đông của Mỹ lại ở mức thấp với chỉ 46% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, so với kỳ vọng ở mức 54% của thị trường.