Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 14/10/2021:
Ngô:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,273,200 tấn, cao hơn 22.4% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 600 tấn, thấp hơn 83.2% so với tuần trước.
- Giao hàng: 1,041,700 tấn, cao hơn 13.5% so với tuần trước.
Đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 2,878,400 tấn, cao hơn 150.8% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 2,207,300 tấn, cao hơn 28.8% so với tuần trước.
Khô đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 240,400 tấn, thấp hơn 34.2% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 6,100 tấn, cao hơn 837.0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 216,800 tấn, thấp hơn 28.0% so với tuần trước.
Dầu đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 3,000 tấn, thấp hơn 84.8% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 100 tấn, cao hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 8,000 tấn, thấp hơn 1,432.6% so với tuần trước.
Lúa mỳ:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 362,400 tấn, thấp hơn 36.2% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 160,200 tấn, thấp hơn 65.1% so với tuần trước.
Bông Upland:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 391,900 kiện, cao hơn 167.2% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 63,900 kiện, cao hơn 500.1% so với tuần trước.
- Giao hàng: 117,400 kiện, thấp hơn 23.4% so với tuần trước.