Theo báo cáo Giao hàng Xuất khẩu Nông sản của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA cho tuần 14/10:

- Ngô: 976,218 tấn

- Đậu tương: 2,298,315 tấn

- Lúa mỳ: 139,753 tấn