Văn phòng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Ukraine dự báo sản lượng lúa mỳ 2021/22 ở mức 32.165 triệu tấn, thấp hơn 2.5% so với dự báo chính thức của USDA ở mức 33 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mỳ của Ukraine trong niên vụ 2021/22 được dự báo ở mức 23.8 triệu tấn, cao hơn 300,000 tấn so với dự báo của USDA.

Trong khi đó, sản lượng ngô của Ukraine trong niên vụ 2021/22 ở mức 39.658 triệu tấn, cao hơn 2% so với dự báo của USDA ở mức 39 triệu tấn. Xuất khẩu ngô của Ukraine được dự báo ở mức 34 triệu tấn, cao hơn 2 triệu tấn so với dự báo chính thức của USDA.