Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới:

- Xuất 396,000 tấn đậu tương 2021/22 sang nước giấu tên.

- Xuất 326,750 tấn đậu tương 2021/22 sang nước giấu tên.

- Xuất 132,000 tấn đậu tương 2021/22 sang Trung Quốc.