Văn phòng tại Brazil của hãng tư vấn StoneX dự báo sản lượng đậu tương của Brazil trong niên vụ 2021/22 đạt 144.730 triệu tấn và sản lượng ngô đạt 117.95 triệu tấn (trong đó sản lượng vụ 1 đạt 30.42 triệu tấn và vụ 2 đạt 87.53 triệu tấn)