Bảng lượng phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ tăng thêm 531,000 việc làm, cao hơn so với kỳ vọng ở mức 450,000 của thị trường.

Tỷ lệ thuất nghiệp ở mức 4.6%, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với kỳ vọng của thị trường.