Cơ quan nông nghiệp FranceAgriMer cho biết, chất lượng lúa mỳ vụ đông tăng nhẹ 1% lên mức 81% tốt – tuyệt vời, và cao hơn so với mức 56% cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó chất lượng lúa mạch vụ đông duy trì mức 76% tốt – tuyệt vời, và cao hơn so với mức 52% cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng lúa mỳ durum tăng 2% lên mức 70% tốt – tuyệt vời, thấp hơn so với mức 63% cùng kỳ năm ngoái.

Đối với cây trồng vụ xuân, chất lượng lúa mạch vụ xuân tăng 2% lên mức 86% tốt – tuyệt vời, cao hơn so với mức 55% cùng kỳ năm ngoái.

Gieo trồng ngô tại Pháp đã kết thúc, với chất lượng cây trồng được duy trì ở mức 91% tốt – tuyệt vời.

Nguồn: mxvnews.com