Một số dữ liệu quan trọng trong báo cáo Cung cầu Nông sản thế giới WASDE tháng 11 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)

Tồn kho Nông sản Mỹ niên vụ 2021/22

WASDE T11 Trung bình dự báo Khoảng dự báo WASDE T10
Ngô 1.493 1.48 1.355-1.576 1.5
Đậu tương 0.34 0.362 0.310-0.449 0.32
Lúa mỳ 0.583 0.581 0.565-0.607 0.58

Đơn vị: tỷ giạ

Tồn kho Nông sản thế giới niên vụ 2021/22

WASDE T11 Trung bình dự báo Khoảng dự báo WASDE T10
Ngô 304.42 300.82 294.00-303.90 301.74
Đậu tương 103.78 105.48 103.90-106.90 104.57
Lúa mỳ 275.8 276.5 274.00-282.00 277.18
Đơn vị: triệu tấn

Sản lượng Nông sản Mỹ niên vụ 2021/22

WASDE T11 Trung bình dự báo Khoảng dự báo WASDE T10
Ngô 15.062 15.05 14.957-15.148 15.019
Đậu tương 4.425 4.484 4.442-4.536 4.448
Đơn vị: tỷ giạ

Năng suất Nông sản Mỹ niên vụ 2021/22

WASDE T11 Trung bình dự báo Khoảng dự báo WASDE T10
Ngô 177.0 176.9 175.9-178.0 176.5
Đậu tương 51.2 51.9 51.5-52.5 51.5
Đơn vị: giạ/mẫu