Hãng tư vấn Safras & Mercado cho biết, sản lượng ngô Brazil trong niên vụ 2020/21 được dự báo ở mức 112.81 triệu tấn, thấp hơn so với mức 113.46 triệu tấn trong báo cáo tháng 1, nhưng cao hơn so với mức 106.83 triệu tấn trong niên vụ trước. Trong khi đó, diện tích gieo trồng ngô niên vụ 2020/21 tăng 6.2% so với niên vụ trước lên mức 20.75 triệu ha, cao hơn so với mức 20.2 triệu ha trong dự báo trước. Năng suất ngô niên vụ 2020/21 dự kiến đạt 5.44 tấn/ha, thấp hơn so với mức 5.62 tấn/ha trong báo cáo tháng 1, và thấp hơn so với mức 5.47 tấn/ha trong niên vụ 2019/20.  

Safras cũng cho biết, gieo trồng ngô vụ 2 tại Brazil hiện tại đã đạt 86.2% tổng diện tích 14.13 triệu ha, chậm hơn so với mức 90.3% trên tổng diện tích 13.27 triệu ha trong năm ngoái. Trong đó, tiến độ gieo trồng tại bang Parana đạt 77.9%, tại São Paulo đạt 82.8%, tại Mato Grosso do Sul đạt 78.2%, Goiás đạt 81.7%, 96.8% tại Mato Grosso, và 64.4% tại Minas Gerais.

Nguồn: mxvnews.com