Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 04/11/2021:
Ngô:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,067,400 tấn, thấp hơn 12.8% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: -2,400 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 718,000 tấn, thấp hơn 4.1% so với tuần trước.
Đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,289,400 tấn, thấp hơn 30.8% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 30,000 tấn, cao hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 3,701,700 tấn, cao hơn 39.7% so với tuần trước.
Khô đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 278,000 tấn, cao hơn 22.7% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: -100 tấn, cao hơn 35.1% so với tuần trước.
- Giao hàng: 166,400 tấn, thấp hơn 21.2% so với tuần trước.
Dầu đậu tương:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 10,400 tấn, thấp hơn 7.3% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 0 tấn, thấp hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 6,000 tấn, thấp hơn 41.4% so với tuần trước.
Lúa mỳ:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 285,900 tấn, thấp hơn 28.5% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 22,500 tấn, cao hơn 0% so với tuần trước.
- Giao hàng: 270,000 tấn, thấp hơn 98.0% so với tuần trước.
Bông Upland:
- Bán hàng niên vụ hiện tại: 128,000 kiện, thấp hơn 8.0% so với tuần trước.
- Bán hàng niên vụ tới: 11,600 kiện, thấp hơn 43.7% so với tuần trước.
- Giao hàng: 87,900 kiện, thấp hơn 38.1% so với tuần trước.