Bộ Nông nghiệp Argentina cho biết, sản lượng ngô niên vụ 2020/21 của Argentina dự kiến sẽ đạt 59 triệu tấn, cao hơn so với mức 58 triệu tấn trong báo cáo tháng 5 và cao hơn so với mức 58.5 triệu tấn trong niên vụ trước.

Trong khi đó, diện tích gieo trồng ngô niên vụ 2020/21 được điều chỉnh tăng nhẹ từ mức 9.4 triệu ha trong báo cáo tháng 5 lên 9.5 triệu ha, tương đương với niên vụ trước.

Nguồn: mxvnews.com