(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Hai, 09/03/2020, 11:41 (GMT+7)
Thứ Hai, 09/03/2020, 11:41 (GMT+7)

ĐIỀU KHOẢN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG HOÁ

ĐIỀU KHOẢN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG HOÁ
 1. Nội dung

Hợp đồng đăng ký mở tài khoản này (gọi tắt là “Hợp đồng”) đưa ra các điều khoản và điều kiện mà trong đó Công ty Cổ phần dịch cụ HT Việt Nam (gọi tắt là “HTS”) sẽ chấp nhận mở tài khoản giao dịch cho người ký tên dưới đây (“Khách hàng”) và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng trong việc đặt lệnh, xử lý lệnh, thanh toán các lệnh giao dịch liên quan đến việc giao dịch hàng hoá của tất cả các Hợp đồng đang được niêm yết trên Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam (gọi tắt là “MXV”).

 1. Luật tham chiếu

Hợp đồng và Thoả thuận liên quan đến Tài khoản này phải tuân theo:

 1. Luật thương mại 2005; Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 và Nghị định 51/2018/NĐ-CP ngày 09/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
 2. Tất cả các Điều lệ, quy chế, quy tắc hay quy trình được xây dựng và ban hành bởi Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam;
 3. Tất cả các văn bản Luật có liên quan, sau đây được gọi chung là “Luật tham chiếu”.
 1. quỹ

Khách hàng đồng ý tại mọi thời điểm, số tiền ký quỹ trong tài khoản giao dịch phải luôn đảm bảo đạt tối thiểu ở mức ký quỹ duy trì. Bởi khi tỷ lệ ký quỹ của Khách hàng giảm về dưới mức ký quỹ duy trì (trong điều kiện thị trường và/hoặc thời gian cho phép) HTS/MXV có thể sẽ gửi Thông báo yêu cầu Khách hàng nộp bổ sung tiền ký quỹ trong một khoảng thời gian hợp lý. Khách hàng đồng ý rằng, khi nhận được yêu cầu này, Khách hàng phải nhanh chóng nộp tiền bổ sung vào tài khoản theo đúng yêu cầu của HTS/MXV. Trong điều kiện thị trường cho phép, HTS/MXV sẽ nỗ lực tối đa để Thông báo cho Khách hàng về các cuộc gọi bổ sung ký quỹ. Thông báo trên có thể được thực hiện bằng lời nói qua điện thoại, bằng thư điện tử hoặc thông báo danh nghĩa về sự thiếu hụt lượng tiền ký quỹ hoặc bằng cách khác trên các báo cáo xác nhận hàng ngày. Khách hàng sẽ được phép có một khoảng thời gian hợp lý để nộp tiền ký quỹ bổ sung vào tài khoản cho HTS.

“ KHOẢNG THỜI GIAN HỢP LÝ” CỦA ĐIỀU KHOẢN NÀY LÀ CÓ THỂ LÀ MỘT (1) GIỜ, HOẶC HƠN MỘT (1) GIỜ NẾU ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG CHO PHÉP.

Khách hàng đồng ý rằng, dù có bất kỳ điều khoản nào trong bộ Hợp đồng này ngược lại với điều khoản trên, trong mọi trường hợp Tài khoản bị giảm về dưới mức ký quỹ duy trì tại bất kỳ thời điểm nào mà HTS không thể liên lạc được với Khách hàng, HTS sẽ có quyền tất toán toàn bộ hoặc một phần vị thế của Khách hàng thông qua bất kỳ công cụ sẵn có nào mà không cần thông báo trước.

Khách hàng thừa nhận rằng, HTS không có nghĩa vụ phải thiết lập các yêu cầu ký quỹ thống nhất giữa các sản phẩm hoặc cho từng Khách hàng, mà mức ký quỹ yêu cầu của HTS có thể vượt quá yêu cầu mức ký quỹ tối thiểu do Trung tâm thanh toán bù trừ - MXV công bố. Chính vì thế, HTS có quyền tự quyết định điểu chỉnh mức ký quỹ theo thời gian mà không cần Thông báo trước cho Khách hàng.

Bất kỳ những Thông báo, cuộc gọi nộp tiền ký quỹ cho Khách hàng của HTS tại bất cứ thời điểm nào trong ngày không thành công cũng không có nghĩa là HTS không thông báo mà vì thế Khách hàng sẽ không được miễn trừ nghĩa vụ nộp tiền ký quỹ.

 1. Khách hàng mất khả năng thanh toán, tất toán Tài khoản và các quyền khác

Bất kỳ nghĩa vụ nào đối với HTS ở dưới đây mà Khách hàng không thực hiện sẽ được coi là Khách hàng “mất khả năng thanh toán”:

 1. Khách hàng không nộp tiền để duy trì tỷ lệ ký quỹ cần thiết (tỷ lệ ký quỹ theo quy định được HTS công bố cho từng thời điểm);
 2. Không thanh toán các khoản phí quy định; hoặc
 3. Không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào theo quy định của Hợp đồng;
 4. HTS xác định rằng số tiền ký quỹ trong Tài khoản giao dịch không đủ tỷ lệ ký quỹ tối thiểu tính theo giá hiện tại của thị trường để bảo đảm Tài khoản của Khách hàng hoạt động được;

Bất kỳ việc “mất khả năng thanh toán” nào của Khách hàng cũng đều được HTS xem xét một cách hợp lý, theo quy tắc riêng của HTS, các hành động được thực hiện theo quy định ở đây nhằm bảo vệ HTS. Khi Khách hàng “mất khả năng thanh toán”, HTS sẽ có quyền, không giới hạn:

            (a) Tất toán hoặc đóng một phần hoặc tất cả các vị thế mở của Khách hàng;

(b) Hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các lệnh đặt chờ mở vị thế, Hợp đồng hoặc bất kỳ cam kết nào khác được uỷ quyền thực hiện cho Khách hàng;

(c) Xử lý bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của Khách hàng với HTS ngay khi đến hạn và phải trả;

(d) Chấm dứt bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của HTS thực hiện trong tương lai cho Khách hàng;

(e) Tùy theo quyết định của mình, HTS xét thấy cần thiết hoặc thích hợp trong các trường hợp sẽ có những hành động khác.

Miễn là Quyền và vị thế của HTS không bị nguy hiểm: HTS sẽ cố gắng hết sức để Thông báo cho Khách hàng về ý định thực hiện bất kỳ hành động nào của mình được nêu từ mục (a) đến (e) ở trên trước khi thực hiện. Tuy nhiên, vì một lý do bất khả kháng nào đấy, HTS không thể Thông báo được cho khách hàng trước khi thực hiện thì HTS cũng sẽ không bị coi là vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Khách hàng. Việc đóng tất cả các lệnh trên được HTS thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng tất cả các lệnh này đều được đặt ở mức giá hợp lý. Điều này được hiểu rằng: Trong mọi trường hợp, yêu cầu hoặc Thông báo trước cho Khách hàng "mất khả năng thanh toán” sẽ không được coi là sự miễn trừ đối với quyền của HTS để thực hiện bất kỳ hành động nào được cung cấp tại đây và rằng, Khách hàng phải chịu trách nhiệm về việc thanh toán bất kỳ khoản thiếu hụt nào còn lại trong mỗi Tài khoản giao dịch sau khi HTS đã thực hiện bất kỳ hành động như vậy, cùng với lãi suất trên đó cộng với tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý và thu nợ (bao gồm cả phí thuê đòi nợ - nếu có).

 1. Xử lý tài sản ký quỹ

Ký quỹ là bảo đảm cho việc thanh toán hoặc thực hiện tất cả các nghĩa vụ đối với HTS hiện tại chưa thanh toán hoặc sẽ phát sinh trong Hợp đồng này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác. Khách hàng đồng ý rằng, HTS có quyền sử dụng đối với bất kỳ hoặc tất cả các tài sản đảm bảo thuộc về Khách hàng để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng đối với HTS. Tài sản ký quỹ còn phải chịu sự đảm bảo cho quyền lợi an toàn và quyền bù trừ để thực hiện tất cả các nghĩa vụ của Khách hàng đối với bất kỳ Khách hàng nào đang là Khách hàng của HTS. HTS được phép thực hiện bất kỳ một hoặc tất cả các hành động trong Mục 4 nêu trên mà không bắt buộc phải Thông báo các nghĩa vụ đó.

Trong bất kỳ hành động như vậy, HTS đều có quyền quyết định số tiền, thứ tự và phương thức bán tài sản và có tất cả các quyền, biện pháp khắc phục sẵn có cho bên nhận bảo đảm theo Luật tham chiếu. Nếu không có sự đồng ý của HTS, Khách hàng sẽ không được phép nắm giữ bất kỳ tài sản thế chấp nào đang có trong tài khoản giao dịch của Khách hàng, dù đang thuộc sở hữu hay sau này mới có được.

 1. Tổng tài sản, hoa hồng, phí và các chi phí khác

Khách hàng đồng ý thanh toán và HTS được ủy quyền tính phí trên Tài khoản cho:

 1. Số tiền thua lỗ từ giao dịch, số dư nợ hoặc thiếu hụt, và bất kỳ khoản lãi suất thích hợp nào phát sinh trong Tài khoản;
 2. Tất cả các khoản hoa hồng, phí và các chi phí khác phát sinh hoặc nợ liên quan đến Hợp đồng được thực hiện, vận chuyển và/ hoặc thanh toán bởi HTS, bao gồm nhưng không giới hạn, môi giới hoặc đại lý (nếu có) và môi giới sàn, thanh toán bù trừ, giao dịch và phí khác;
 3. Tất cả các phí trao đổi và các khoản phí tự điều chỉnh khác, tiền phạt, và các chi phí phát sinh hoặc áp đặt đối với Hợp đồng hoặc các giao dịch khác trong hoặc cho Tài khoản;
 4. Bất kỳ khoản thuế áp dụng nào;
 5. Bất kỳ khoản phí liên quan đến dịch vụ khác tính vào Tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn, phí chuyển khoản ngân hàng, phí báo cáo và phí giao dịch;
 6. Bất kỳ khoản tiền nào khác của Khách hàng đối với Tài khoản tại HTS. Trong trường hợp Tài khoản được chuyển sang một thành viên kinh doanh khác, Khách hàng có thể bị tính phí chuyển khoản và/ hoặc phí dịch vụ.

HTS không có nghĩa vụ phải trả bất kỳ khoản tiền lãi phát sinh nào đối với số tiền mặt dư thừa trong bất kỳ Tài khoản nào của Khách hàng. HTS sẽ không có nghĩa vụ thanh toán hoặc tính toán cho Khách hàng về bất kỳ thu nhập hoặc lợi ích nào có thể được lấy ra từ việc sử dụng tiền, khoản tiền gửi, tiền mặt, các khoản tương đương tiền hoặc bất kỳ tài sản nào khác của khách hàng. Nếu Khách hàng không nhanh chóng thanh toán ngay một khoản ghi nợ trong Tài khoản và HTS cho rằng, cần phải tiến hành thu nợ, Khách hàng sẽ phải chịu tất cả các tổn thất, chi phí để hoàn trả HTS cho các khoản nợ, tất cả các chi phí phát sinh, bao gồm cả phí pháp lý hợp lý liên quan đến các hành động thu nợ. Khách hàng đồng ý trả lãi trên nợ cho phần thiếu hụt với mức lãi suất bằng mức lãi suất 12 tháng được Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương công bố tại thời điểm phát sinh cộng biên độ 5%.

 1. Rủi ro tỷ giá hối đoái

Nếu Khách hàng chỉ dẫn HTS tham gia bất kỳ giao dịch nào được thực hiện bằng ngoại tệ hoặc nếu các khoản tiền do Khách hàng nộp liên quan đến việc sử dụng một ngoại tệ thì bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào phát sinh do sự biến động tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến đồng tiền đó sẽ hoàn toàn do Khách hàng chịu. Tất cả các khoản tiền ký quỹ ban đầu và ký quỹ bổ sung cho các mục đích ký quỹ sẽ được thực hiện bằng Việt Nam đồng trừ khi được HTS cho phép bằng văn bản. HTS được phép quy đổi các khoản tiền trong Tài khoản giao dịch của khách hàng ra ngoại tệ liên quan theo tỷ giá hối đoái thu được từ HTS hoặc Ngân hàng thanh toán của MXV cộng với lệ phí thích hợp.

 1. Giao nhận hàng hoá và vận chuyển

Khách hàng phải chấp hành nghĩa vụ báo cáo Tài khoản giao dịch của mình đối với một số vị thế lớn theo các quy định do Trung tâm thanh toán bù trừ - MXV ban hành. Khách hàng thừa nhận rằng, việc thực hiện và chấp nhận giao hàng thật có thể liên quan đến mức độ rủi ro cao hơn nhiều so với việc tất toán trạng thái bằng cách bù trừ vị thế. HTS không kiểm soát, cũng như không đảm bảo về chất lượng, hoặc dung sai của bất kỳ mặt hàng nào được giao trong việc thực hiện Hợp đồng. Khách hàng hiểu rằng, trừ khi các thông số kỹ thuật trong đặc tả Hợp đồng trái ngược nhau, mọi Hợp đồng tương lai dự tính giao hàng, Khách hàng đều phải thông báo kịp thời cho HTS. Khi Khách hàng có ý định nhận hàng (các vị thế mua - long), Khách hàng phải nộp đủ tiền cho HTS ghi đầy đủ, rõ ràng giá trị của hàng hoá ít nhất một (01) ngày làm việc trước ngày Thông báo đầu tiên; Trường hợp các vị thế bán (short), khách hàng phải gửi hàng vào kho theo chỉ định ít nhất bốn (4) ngày làm việc trước ngày giao dịch cuối cùng. Ngoài ra, Khách hàng cần có đủ tiền để nhận hàng và HTS phải có đủ hồ sơ, giấy tờ cần thiết trong khoảng thời gian trên. Nếu HTS không nhận được các hướng dẫn, tiền và/ hoặc các tài liệu nói trên, HTS được phép theo quyết định của mình, mượn hoặc mua bất kỳ tài sản nào cần thiết để tôn trọng nghĩa vụ đó và Khách hàng sẽ phải thanh toán và bồi thường cho HTS bất kỳ tổn thất (như được định nghĩa dưới đây) mà HTS có thể phải chịu trách nhiệm này. Khách hàng đồng ý rằng HTS, tùy theo quyết định của mình, có thể thiết lập giới hạn giao dịch cho Tài khoản và có thể giới hạn số lượng các vị thế mở (net hoặc tổng) mà Khách hàng có thể thực hiện thanh toán, và/ hoặc có được qua việc thiết lập giới hạn. Khách hàng đồng ý:

 1. Không thực hiện bất kỳ giao dịch nào vượt quá các giới hạn đó,
 2. Rằng HTS có thể yêu cầu Khách hàng giảm các vị thế mở,
 3. Rằng HTS có thể từ chối chấp nhận đặt lệnh để thiết lập các vị thế mới. HTS có thể áp đặt và thực hiện các giới hạn, hoặc từ chối những giới hạn như vậy hay không theo Luật tham chiếu.

Khách hàng phải tuân thủ tất cả các giới hạn vị thế do bất kỳ tổ chức quản lý quy định hoặc tự điều tiết hay bất kỳ một trao đổi nào. Ngoài ra, Khách hàng đồng ý thông báo cho HTS nhanh chóng nếu Khách hàng được yêu cầu nộp báo cáo vị thế với bất kỳ tổ chức quy định hoặc tự điều tiết nào hoặc với bất kỳ trao đổi nào và đồng ý cung cấp cho HTS với bản photo của bất kỳ báo cáo nào như vậy. HTS từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại của Khách hàng liên quan đến các giới hạn vượt quá giới hạn áp dụng của Khách hàng.

 1. Giới hạn trách nhiệm của HTS

Khách hàng ủy quyền cho HTS giao dịch mua - bán hàng hóa theo chỉ dẫn bằng lời nói hoặc bằng văn bản của Khách hàng hoặc môi giới, đại lý (nếu có). Trong quá trình thực hiện giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam, HTS không chịu trách nhiệm với Khách Hàng về những sơ suất hoặc hành vi sai trái của bất kỳ bên môi giới thứ ba nào được lựa chọn bởi HTS. HTS sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng trong trường hợp có lỗi bất cẩn, hoặc thông tin không chính xác của bất kỳ môi giới độc lập, đại lý hoặc người khác giao dịch thay mặt Khách hàng.

Khách hàng sẽ không có quyền khiếu nại đối với HTS cho bất kỳ tổn thất gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi:

(a) Các hạn chế, quy định, quy tắc, quyết định hoặc lệnh của Bộ Công thương, Chính phủ, tòa án, quy định hoặc tự điều chỉnh;

(b) Đình chỉ hoặc chấm dứt giao dịch;

(c) Chiến tranh, xáo trộn dân sự hoặc lao động;

(d) Chậm trễ hoặc không chính xác trong việc truyền tải hoặc báo cáo đơn đặt hàng do sự cố hoặc lỗi của các dịch vụ máy tính, truyền tải, truyền thông hoặc các cơ sở thực hiện;

(e) Sự thất bại hoặc trì hoãn bởi bất kỳ cơ quan trao đổi hoặc thanh toán bù trừ nào để thực thi các quy tắc của nó hoặc trả cho HTS bất kỳ khoản ký quỹ nào có liên quan đến tài khoản của Khách hàng;

(f) Sự thất bại hay trì hoãn của bất kỳ ngân hàng, tổ chức thanh toán bù trừ, hoặc người khác mà theo các quy tắc trao đổi có liên quan đang giữ tiền của Khách hàng, hoặc tài sản khác để thanh toán hoặc cung cấp tương tự cho HTS;

(g) Bất kỳ nguyên nhân này hay nguyên nhân khác ngoài sự kiểm soát của HTS;

(h) Là kết quả bất kỳ hành động nào của HTS hoặc các đại lý của nó tuân thủ Luật tham chiếu;

(i) Là kết quả bất kỳ hành động nào của HTS liên quan đến việc thực hiện các biện pháp khắc phục sẵn có theo Mục 4 của Hợp đồng này;

 (j) đối với hành vi hoặc thiếu sót của những người không làm việc và không giám sát bởi HTS, HTS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào ngoại trừ trường hợp những thiệt hại đó phát sinh trực tiếp từ sự sơ suất bất thành văn hoặc hành vi sai trái cố ý. Không có sự kiện nào mà HTS hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào chịu trách nhiệm với Khách hàng về những thiệt hại do hậu quả, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt, ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

 1. Đặt lệnh và những điều khách hàng lưu ý

Giao dịch Hợp đồng phái sinh hàng hoá có thể gặp sự biến động lớn về giá, vì thế Khách hàng cần thiết phải chú ý trong việc đặt lệnh và thực hiện các yêu cầu của HTS. Trừ khi một tài khoản được quản lý thông qua việc thực hiện một ủy quyền giao dịch bằng văn bản, mỗi lệnh phải được Khách hàng thông báo cho HTS hoặc môi giới, đại lý của Khách. Nội dung thông báo nên bao gồm, nhưng không nhất thiết giới hạn ở hàng hóa liên quan, số lượng, giá cả và tháng giao hàng. Bất kỳ giao dịch nào không được khách hàng ủy quyền cụ thể phải được Khách hàng trực tiếp thông báo cho HTS. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tài chính đối với tất cả các giao dịch không được thông báo và cho bất kỳ khoản lỗ nào phát sinh do một quá trình giao dịch liên quan đến việc ủy quyền.

Lệnh giao dịch có hiệu lực trong phiên giao dịch, trừ khi được Sở Giao dịch chỉ định và chấp nhận. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với yêu cầu đặt lệnh được đưa ra hoặc được khớp đủ ngay cả khi báo cáo không chính xác về giá khớp hoặc báo cáo lỗi không thực hiện được.

Khách hàng đồng ý rằng khi HTS đại diện thực hiện đặt lệnh bán hoặc mua theo sự chỉ định của Khách hàng, HTS, đại lý hay bất kỳ nhà môi giới nào đều có thể đặt lệnh ngược lại lệnh của Khách hàng đã đặt trước đó nhưng vẫn phải tuân theo các giới hạn và điều kiện (nếu có) trong Luật tham chiếu.

HTS cung cấp một số nền tảng nhập dữ liệu điện tử dựa trên nền tảng Internet nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập các lệnh đặt của Khách hàng trong phần mềm giao dịch do HTS cung cấp. Nếu muốn sử dụng phần mềm giao dịch của HTS, Khách hàng trước hết phải ký thỏa thuận giao dịch trực tuyến.

 1. Thông báo và các báo cáo, sao kê tài khoản

Nếu trên sao kê của khách hàng có sự không chính xác hoặc có sự chênh lệch so với thực tế hoặc các cuộc gọi bổ sung ký quỹ, hoặc thông báo thì Khách hàng đồng ý rằng, nghĩa vụ của Khách hàng phải có trách nhiệm phản hồi lại cho HTS về vấn đề này bằng điện thoại  hoặc email ngay sau nhận được sao kê hay thông báo trước đó. Trong trường hợp Khách hàng không phản hồi ngay lập tức, việc thực hiện kết quả sao kê hay các báo cáo coi như đã được Khách hàng phê duyệt và Khách hàng không có quyền áp đặt HTS về bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các giao dịch được đề cập đến. Tất cả các báo cáo về sự không chính xác hoặc chênh lệch phải được gửi lại cho người môi giới hoặc đại lý giới thiệu của Khách hàng hoặc Bộ phận giao dịch của HTS.

Khi Khách hàng có các vị thế mở hoặc đang đặt lệnh nhưng không thường xuyên tại địa chỉ email hoặc số điện thoại để nhận Thông báo hoặc báo cáo, thì Khách hàng phải có trách nhiệm duy trì liên lạc với người môi giới. Khách hàng ủy quyền cho HTS chuyển tải bằng điện tử (có thể bao gồm thư điện tử) cho Khách hàng hoặc cập nhật trên cùng Bảng sao kê tất cả các thông tin, có thể bao gồm: Thông báo về bố sung ký quỹ (gọi bổ sung ký quỹ), sao kê chi tiết các giao dịch tiền, lệnh đặt giao dịch, các Thông báo khác và Khách hàng chấp thuận phương pháp tiếp nhận thông tin như vậy. Sự đồng ý nhận thông tin này bằng điện tử sẽ có hiệu lực cho đến khi Khách hàng thu hồi bằng văn bản và nhận được thông báo bởi HTS. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra thư điện tử của mình cũng như trang web của HTS  một cách thường xuyên và hàng ngày để nhận các báo cáo, sao kê chi tiết các giao dịch và các thông báo khác của HTS. Khách hàng đồng ý tải xuống hoặc in các báo cáo, sao kê chi tiết về giao dịch đó và các thông báo khác nếu báo cáo hoặc thông tin đó có sẵn để tải xuống hoặc in. Thông tin được gửi bằng thư điện tử sẽ được coi là Khách hàng nhận được trước tám (8) giờ sáng (theo giờ Việt Nam) vào ngày làm việc kế tiếp sau khi HTS gửi thư điện tử. Thông tin và thông báo đăng trên hệ thống phần mềm giao dịch của HTS sẽ được coi là Khách hàng nhận được trước tám (8) giờ sáng (theo giờ Việt Nam) sau khi HTS đăng thông tin và thông báo đó. Khách hàng phải thông báo ngay cho HTS về bất kỳ khó khăn trong việc truy cập, mở hoặc bằng cách khác xem một tài liệu truyền qua điện tử hoặc thông tin.

Theo yêu cầu của Khách hàng, HTS sẽ sử dụng một phương pháp thay thế khác để cung cấp các Thông báo hoặc tài liệu đó cho Khách hàng, với chi phí tính cho Khách hàng. Khoản phí đó do HTS đặt ra và được điều chỉnh theo thời gian. Các phương tiện thay thế như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ngày mà Thông báo hoặc tài liệu đó được coi là Khách hàng đã nhận như đã đề cập ở trên. Thông tin chi tiết về giao dịch hoặc bất kỳ thông tin hay thông báo tương tự nào khác gửi cho Khách hàng hoặc được đăng trên hệ thống phần mềm giao dịch của HTS sẽ có tính ràng buộc trừ khi Khách hàng thông báo cho HTS có sai lệch.

 1. Cam kết, đảm bảo và các thoả thuận khác của Khách hàng

Khách hàng cam đoan, bảo đảm và đồng ý các thỏa thuận với HTS rằng:

 1. Khách hàng, nếu là cá nhân, đại diện pháp lý phải đảm bảo đủ điều kiện của Luật tham chiếu để tham gia ký kết và thực hiện Hợp đồng này;
 2. Khách hàng, nếu là pháp nhân, cam đoan phải là tổ chức hợp lệ, hợp pháp hiện có và có thẩm quyền để tham gia ký vào Hợp đồng này, cũng như đăng ký mở Tài khoản và tham gia vào các giao dịch trong Hợp đồng như được đề cập ở đây. Khách hàng cần phải hiểu rõ hơn rằng, người thực hiện ký Hợp đồng này phải là người đã được ủy quyền hợp lệ và có thẩm quyền làm như vậy;
 3. Khách hàng cũng như bất kỳ đối tác nào, kể cả nhân viên hay giám đốc của HTS đã được tiết lộ trước đó bằng văn bản cho HTS;
 4. Khách hàng đảm bảo rằng Khách hàng sẽ duy trì Tài khoản của mình và tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Luật tham chiếu;
 5. Khách hàng đã xác định rằng việc giao dịch hàng hoá là phù hợp với Khách hàng, thận trọng trong mọi khía cạnh, không vi phạm Điều lệ của sở giao dịch hàng hóa hoặc các quy định pháp luật (hoặc tài liệu quản lý tương đương khác) hoặc bất kỳ luật, quy định, phán quyết, sắc lệnh, trật tự, hoặc thỏa thuận mà Khách Hàng hoặc tài sản của Khách hàng bị ràng buộc hoặc ràng buộc;
 6. Không có thoả thuận bằng văn bản riêng giữa Khách hàng và HTS về sự từ bỏ, HTS tùy theo quyết định của mình, có thể, nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải chấp nhận từ các nhà môi giới khác. Hợp đồng được thực hiện bởi các nhà môi giới đó trên một trao đổi cho Khách hàng và đề nghị được " từ bỏ" cho HTS để thanh toán và/ hoặc tiếp tục duy trì Tài khoản;
 7. Tất cả các thông tin liên quan đến Hợp đồng này (bao gồm bất kỳ giấy tờ, tài liệu cung cấp kèm theo) là đúng, chính xác và đầy đủ.

Khách hàng đồng ý thông báo kịp thời cho HTS bằng văn bản nếu bất kỳ thông tin và đại diện nào ở trên trở nên không chính xác hoặc bằng cách nào đó không còn đúng, đầy đủ và chính xác hoặc nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong thông tin của Khách hàng.

 1. Ghi âm

Khách hàng ủy quyền cho HTS để ghi âm cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Khách hàng với HTS và đồng ý với việc sử dụng băng ghi âm đó trong bất kỳ sự kiện nào liên quan đến việc giải quyết tranh chấp. HTS theo ý của mình, sử dụng một hệ thống ghi âm điện thoại để đặt lệnh của Khách hàng và có thể xóa hoặc bỏ các băng đó theo thủ tục thông thường của nó.

 1. Hiệu lực Hợp đồng

Hợp đồng này phản ánh toàn bộ thỏa thuận giữa HTS với Khách hàng và thay thế tất cả các thỏa thuận bằng lời nói và bằng văn bản trước đó giữa các bên liên quan đến nội dung của Hợp đồng này.

 1. Bồi hoàn

Cùng với bất kỳ nghĩa vụ bồi thường nào khác được nêu ra trong Hợp đồng này, Khách hàng đồng ý bồi thường và không tác động xấu đến HTS, cũng như Giám đốc, cán bộ - nhân viên, và đại lý của HTS đối với

GẶP TƯ VẤN VIÊN
Ms Ninh: 0936382383
Mr Quân: 0386815692
Mr Hưng: 0944899796
Ms Hà: 0373272318
Ms Ngọc: 0924622298
Ms Như Ý: 0879594787
Mr Long: 0971623995
YÊU CẦU
HỖ TRỢ
Hướng dẫn sử dụng VC
Hướng dẫn giao dịch
Hướng dẫn nạp tiền
TRANG FACEBOOK