Tổng hợp các số liệu kết thúc niên vụ 2019/20:

  • Đối với Khô đậu tương:

– Đã bán 309,600 tấn khô đậu tương trong niên vụ 19/20 nhưng chưa giao và sẽ được chuyển sang niên vụ 20/21.

– Xuất khẩu khô đậu tương niên vụ 19/20 đạt tổng cộng 11.82 triệu tấn, tăng 3% so với 11.43 triệu tấn của niên vụ trước đó.

– Trong báo cáo Cung – cầu tháng 9, USDA dự đoán xuất khẩu khô đậu tương 19/20 ở mức 12.52 triệu tấn.

 

  • Đối với Dầu đậu tương:

– Đã bán 49,300 tấn dầu đậu tương trong niên vụ 19/20 nhưng chưa giao và sẽ được chuyển sang niên vụ 20/21.

– Xuất khẩu dầu đậu tương niên vụ 19/20 đạt tổng cộng 1.23 triệu tấn, tăng 54% so với 800,800 tấn của niên vụ trước đó.

– Trong báo cáo Cung – cầu tháng 8, USDA dự đoán xuất khẩu dầu đậu tương 19/20 ở mức 1.25 triệu tấn.