1. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZMEU21)

30/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

358.1 – 360

Hỗ trợ

352.8 – 350.7

 

 

2. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 9 (ZCEU21)

30/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TRUNG LẬP

Kháng cự

559 – 562.4

Hỗ trợ

552.4 – 547.4

 

 

 

3. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 9 (ZWAU21)

30/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

705.2 – 711

Hỗ trợ

693.4 – 689.2

 

 

 

4. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZLEZ21)

29/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

64.66 – 64.93

Hỗ trợ

63.73– 63.30

 

 

5. NHẬN ĐỊNH ĐẬU TƯƠNG THÁNG 11 (ZSEX21)

30/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng trung tính.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

1380.6 – 1387.4

Hỗ trợ

1369.2 – 1364.6

 

 

Giaodich24