1. NHẬN ĐỊNH KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9 (ZMEU21)

27/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

GIẢM

Kháng cự

357.2 – 359.2

Hỗ trợ

352.5 – 349.5

 

 

2. NHẬN ĐỊNH NGÔ THÁNG 9 (ZCEU21)

27/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.
 • Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

556.2 – 560.4

Hỗ trợ

547.2 – 543

 

 

 

3. NHẬN ĐỊNH LÚA MỲ THÁNG 9 (ZWAU21)

27/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng trung tính.

   -  Stochastic: Ở vùng quá bán.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

683.6 – 687.6

Hỗ trợ

674.2 – 668.2

 

 

4. NHẬN ĐỊNH DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZLEZ21)

27/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá mua.

   -  Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

64.88 – 65.59

Hỗ trợ

63.88 – 63.36

 

 

 

5. NHẬN ĐỊNH ĐẬU TƯƠNG THÁNG 11 (ZSEX21)

27/07/2021

 

Biểu đồ 1H:

 

TÍN HIỆU KỸ THUẬT:

 • MACD: Đường MACD cắt lên đường tín hiệu.
 • RSI: Ở vùng quá mua.
 • Stochastic: Ở vùng quá mua.

 

NHẬN ĐỊNH

Xu hướng

TĂNG

Kháng cự

1372.4 – 1380.6

Hỗ trợ

1359 – 1350.4

 

Giaodich24